Adatkezelési Nyilatkozat

Utoljára frissítve: 2022. 05. 03.

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

 • Adatkezelő adatai
 • A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
 • Adatfeldolgozás
 • Adatbiztonsági intézkedések
 • Az érintett jogai
 • Jogorvoslatok 

Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése:       ERP Consulting Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe:     1037 Budapest, Montevideo út 6.

Az adatkezelő e-mail címe:           info@erp.hu 

Az adatkezelő telefonszáma:        +36 1 488 7388

Honlap:                                                http://erp.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogalapja, célja, a kezelt személyes

adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • A honlapon végzett adatkezelések célja és a honlap használatával kapcsolatosan kezelt személyes adatok köre
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Személyes adatot kezelni a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvei alapján csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet olyan személyes adat vonatkozásában, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

www.erp.hu honlap használatához, tartalmának megtekintéséhez a Felhasználó részéről regisztráció nem szükséges. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, mely önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a weboldal használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.

www.erp.hu weboldal használatával kapcsolatosan kezelt személyes adatok:

 • felhasználó IP címe

www.erp.hu oldalon található linken keresztül, kizárólag külön, ezen szolgáltatásra vonatkozó szerződésen alapuló jogviszony keretében szerződéses partnereink részére elérhető az Adatkezelő SAP helpdeszk rendszere. A belépés korábban regisztrált azonosító és a hozzá tartozó jelszó beírásával történik.

A szerződéskötés és a helpdeszk rendszerre történő regisztráció, valamint az oda történő bejelentkezés során kezelt adatok:

 • helpdeszk felhasználó vezeték és keresztneve
 • helpdeszk felhasználó e-mail címe
 • Facebook
 • LinkedIn

Az adatok tárolása és kezelése nem a honlapon, hanem az Adatkezelő zárt belső informatikai rendszerében történik. A honlapon található link ezen rendszer eléréséhez szolgál.

www.erp.hu oldalon található elérési útvonalakon hozzáférhető, harmadik fél által üzemeltetett felületek:

Fentiekben említett harmadik felek részére Adatkezelő semmilyen, Felhasználó által megadott személyes adatot nem továbbít. A harmadik fél oldalának használatához, az azon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozóan az adott harmadik fél adatkezelési tájékoztatója tartalmaz információkat. 

Adatkezelő semmilyen felelősséggel nem tartozik a Felhasználó személyes adatainak harmadik fél által történő kezelésével kapcsolatosan.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a törvényi előírások, a jogos érdek, a cél megvalósulásához szükséges idő, a szerződésben meghatározott feltételek és a hozzájárulás visszavonása alapján történik.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 1. a tájékoztatáshoz való jog
 2. az adatok helyesbítéséhez való jog
 3. az adatok törléséhez való jog
 4. az adatok zárolásához való jog
 5. a tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).  Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, – ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; – ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Panasztétel az Adatkezelőnél:     

Email cím:                                           info@erp.hu

Telefonszám:                                      +36 1 488 7388

Levelezési cím:                                   1037 Budapest, Montevideo út 6.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.


Budapest, 2018. december 18.